Dritarja e kërkimit

Matiu 3

E Jon a Tsonun Baptais e habulunganein u ranga

(Mak 1:1-8, Luk 3:1-18, Jon 1:19-28)

1I murimuri e Jon a tson te baptaisir u katun e habulunganein u ranga tere Sunahan tara latu pinopino i iahana provins i Judia. 2E kato u, “Alimiu go habirits ba neiam u markato u omi. A Nipepeito tere Sunahan e sukusuku hakapama.” 3E Jon nonei a katun te ranga nia e Aisaia a propet i manasa. Nonei e kato u:

“A toa katun e na ranga hapan noa romana tara latu pinopino ba te poiena,

‘Kato hamatsköe iam u markato i tamilimiu, taraha a Tsunono e ngilin sila nama romana tara maroro a matskö.’”

4E Jon e roron hasogi u hasobu ti kuiei a huluna kamel, ba te hapouse iena a lete. Na nonei e roron noui a köno nu möröana. 5Na tara poata teka, u katun u para ri Jerusalem na turu palair u han hoboto tara provinsina i Judia na turu hanir i rehina a ramun olo i Jodan, nori i la uama tere Jon. 6Ba nori i pokeieto a man markato a man omi i taren, ba nonei e baptais ranen tara ramun i Jodan.

7Be Jon e tara rena u katun u para tara pala turu Parisi na turu Sadiusi i la silema te gi mi lu menien a baptais, ba nonei e poiena i taren, “Alimiu u katunur tara kukutsi a omi — alimiu u katun u gamogamo! Alimiu e ma antunan bus ba puku nemi a raharaha tere Sunahan te butu nou! 8Alimiu go habirits ba niam u markato u omi i tamilimiu, ba limiu te mar kato hamana koru uamiu tara katun te habirits ba nena u markato u omi i tanen. 9Alimiu go ma tatei mar hakats uami teka, ‘Alam e nigam, taraha e Abraham e tubumulam.’ Alia e hatei rago limiu, e Sunahan e antunan katoe nei u hatu teka a pinaposa tere Abraham. E Sunahan e ma haniga pinopinoe nei a katun te palaua nen tere Abraham. E moa. E hanige iena a katun te kato hanigana. 10Ne Sunahan e katsin ngats lupu hamanasena u roei hoboto te mamala hua haniga nei, ba te lapo naria turu tula. E kato uana, e Sunahan e hahune nou a katun te ma kato haniga nei.”

11E Jon e ranga u tara barebana me poiena, “Alia e baptais ragi limiu u ramun tun, taraha alimiu u habirits ba niam u markato u omi. Kaba nonei a katun te murimuri nama i tar e pan saluhe nano lia. Nonei a tsunono pan, na lia a katun papala koru. Nonei te baptais ranoi romana limiu u Namnamei u Goagono nu tula. 12Nonei e katsin kato hamanasena a toukuin hamou turu ranga. Nonei e lu katata renou u katun u niga nu katun u omi. Nonei e haka renoa u katun u niga tara han a niga, ba nonei te tsuga mera nei u katun u omi turu tula te ma antunan hoso nari.”

E Jon e baptais e Iesu

(Mak 1:9-11, Luk 3:21-22)

13Na tara poata teka e Iesu e la ba nema i Galili me la uana tara ramun i Jodan te go na habaptaisia tere Jon. 14Kaba e Jon e rama me poiena, “E ma matskö nei te baptais mena goi lia alö. Alö e pan nemo lia. E niga balana te go baptais meni lö alia.”

15Kaba e Iesu e ranga palis u i tanen me poiena, “Tara poata teka e nigana te baptaise mulö alia. Alö go haniga, taraha e nigana te katoe rara a mamana ka hoboto a matskö te ngilene Sunahan.”

Be Jon e hatanganato ba te baptaisena e Iesu. 16E baptaise ien be Iesu e topei takei poutsuna turu ramun. Bu kolö e takalatana, ba nonei e tarena u Namnamei tere Sunahan te kouluma, e herei a kulu me la uanama tere Iesu. 17Bu toa u ranga e butu nama i Kolö me poiena, “Nonei a Pien Tson a tsomi koru i tar teka. Alia e haniga korue gen.”