Dritarja e kërkimit

Matiyu 3

Yahaya Kalyuɓugi foɓusoi ure

(Marku 1:1-8; Luka 3:1-18; Yahaya 1:19-28)

1An a yain ayen ushani, Yahaya† Kalyuɓugi gita̱i kuɓari a kakamba ka Yahuda. 2U da, “Kpatalai† i a̱sa̱ka̱ tsicingi tsu ɗe, i gono a asu u Kashila̱, kpaci tsugono tsu zuba tsu yan ɗe evu n uyan.” 3Ishaya matsumate u yan ta̱ kadyanshi a kaci ka Yahaya, u da,

“Uza roku wa sala̱sa a kakamba,

‘Lapulai ure adama a Asheku,

shamkpai u ɗa mai tsa̱ra̱ u wala!’ ”

4Yahaya uka ta̱ aminya a ɗa a cai n tsileme tsu karakuma. U sirai kagbawatsu ka ukpan a cuku tsu ne, kpam ilikulya i ne iꞌya abaruma n ishigi. 5Ama ushani a wuta̱ ta̱ a Urishelima n Yahuda n iyamba iꞌya iꞌa̱ri uɓongu u Aga̱ta̱ a Urudu a tuwa̱i tsa̱ra̱ a pana̱ka yi. 6An a dansai unyushi u cingi u le, aku u lyuɓugu le pini a Aga̱ta̱ a Urudu yi.

7Afarishi† n aza a Sadusi ushani a tuwa̱ ta̱ dem a asu u ɗa Yahaya wa lyuɓugusu ama yi tsa̱ra̱ a lyuɓugu le. An Yahaya wene le, u danai, “Eɗa̱ aꞌeku a ɗa! Ya rono ɗa̱ atsuvu i suma mavura ma Kashila̱ ka tuko n maloko? 8Yanyi ili iꞌya ya wenike an i a̱sa̱ka̱i unyushi u ɗe. 9Kotsu i dana ya wura mavura mi an iꞌa̱ri mmuku n tsikaya mi Ibirahi wa. N tonuko ɗa̱, Kashila̱ ka fuɗa ta̱ ka bidya atali a na u gonuko a ɗa mmuku n tsikaya mi Ibirahi! 10Gogo‑na naha gba̱m, kagovu ka̱ ta̱ ufoɓusi ka kapa nɗanga hal a asuvu a alu a le. Maɗanga ma baci dem bawu ma matsai ilimaci i shinga, a ka kapa ta̱ ma a varangu a asuvu a akina.

11“N mini ma ma lyuɓugusu ɗa̱ tsa̱ra̱ u wenike an i a̱sa̱ka̱i tsicingi tsu ɗe, shegai uza ɗa wa tuwa̱ a kucina̱ ku va̱, wa lyuɓugu ɗa̱ ta̱ n Kulu Keri n akina. U la mu ta̱ ucira cika, hal gba̱m n ra̱tsa n ɓa̱na̱ akpata a ne wa. 12Wa tuwa̱ ta̱ n kasasu ka uwelimkpe ka ne adama a kuwelikpu. U wutukpa̱ ilya kau a asuvu a kopo. Aku u tsungu ilya i shinga yi a asuvu a mapon ma ne, kopo kpam u runukpa ka n akina a ɗa bawu a ka cimba̱.”

Yahaya lyuɓugi Yesu

13Aꞌayin a nala yi a ɗa Yesu a̱sa̱ka̱i Galili u banai a Aga̱ta̱ a Urudu tsa̱ra̱ Yahaya lyuɓugu yi. 14Yahaya wa̱ri wa ciga ta̱ u ꞌyuwan, u danai, “Aɗa u gain vu lyuɓugu mu. Ndya i zuwai vu tuwa̱i ara va̱ tsa̱ra̱ n lyuɓugu vu?”

15Yesu wushuki, “N gogo‑na nala u gain u woko, kpaci u ka̱na̱ ta̱ tsu yain gba̱ ili iꞌya Kashila̱ ka ciga tsu tsu yain.” Aku Yahaya wushuki.

16An a lyuɓugi Yesu, u wuta̱ ɗe la vi pini a mini mi, aku zuba† u kukpa̱i, u wenei Kulu Keri ku Kashila̱ ku cipa̱ yi yavu kaɗya. 17A panai kala̱ga̱tsu a zuba, ka danai, “Maku ma va̱ ma na vi, uza ɗa ma ciga, kpam ma pana ta̱ kayanyan ka ne cika.”

Kazuwamgbani ka savu n Tsikimba n aɓon a ɗa a ɗanga̱sai a kazuwamgbani ka cau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index