Yisasini Kama Vaya

Gjuha: Agarabi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.