Yi Antiw Testament / Yi Ac'aj Testament

Gjuha: Aguacateco

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.