Kaluli Baibel

Gjuha: Kaluli

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.