Makɨtɨbɨ lə Luwə kɨ ta Nangnda

Gjuha: Bedjond

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit