Kitabu ka Kanu

Gjuha: Baga Sitemu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2015—Traducteurs Pionniers de la Bible

© 2015—Pioneer Bible Translators