Tü nüchikimaajatkat Jesucristo

Gjuha: Wayuu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc.