Cizuminano Cipya mu chi Ila

Gjuha: Ila

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2015 Bible Society of Zambia