Ya bàbànán ne Dios nga nesúrát kiya baru wa túlag Genesis se Exodus

Gjuha: Isnag

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.