Chirin ni Apo Dyos (No bayo a tolag kan Genesis) (Naimbag a damag: Iti agdama a panawen)

Gjuha: Ibatan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Copyright Wycliffe Bible Translators, Inc.