Nupela Testamen long tokples Kalo long Niugini

Gjuha: Keapara

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2004, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.