Nupela Testamen long tokples Kamasau long Niugini

Gjuha: Kamasau

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1998, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.