Buk Baibel long tokples Kandas

Gjuha: Kandas

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.