Uare Bible

Gjuha: Uare

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, INC.