Alafuuna Fa'alu Ala Saena 'I Wala

Gjuha: Wala

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.