Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx

Gjuha: Lahu Shi

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.