Anweehd Me Nyaahn

Gjuha: Luwo

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators Inc., 2003