Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

Gjuha: Migabac

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

 © 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.