Alla la Kitabu Seniman

Gjuha: Sankaran Maninka

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2017—Traducteurs Pionniers de la Bible.