Tu'un Ña Kindoo Tata Yo Jesucristo Xi'in Yo

Gjuha: Mixtec: Metlatónoc

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved