พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Gjuha: Northern Thai

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.