Buk Stat na Mak long tokples Nali long Niugini

Gjuha: Nali

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.