Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

Gjuha: Natügu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.