God Ta Duru Javotoho

Gjuha: Orokaiva

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.