Dios Rimashca Shimicunami

Gjuha: Kichwa: Chaupi urcucuna

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

Texto Bíblico © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Dios Rimashca Shimicunami © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Texto: Biblia en Quichua Chimborazo, 1989