Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

Gjuha: Saliba

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.