Mashi Avui Wasilakahi

Gjuha: Mende (Papua New Guinea)

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

©Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.