Kitab Bogu Pasad talu' nog Mikpongon

Gjuha: Western Subanon

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit