سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Gjuha: Susu

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible