Baibol Tores Streit Yumplatok

Gjuha: Torres Strait Creole

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.