Ibbaibele 1963

Gjuha: Tonga

Version Information

Ibbaibele 1963 (Tonga) Bible

This translation, was published by Zambia Bible Society in 1963.

Të dhënat e të drejtave të autorit