Koosa Səm Tɔn Fali

Gjuha: Tampulma

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1978, 1993 Ghana Institute of Linguistics Literacy and Bible Translation