Ixchiwinti Dios

Gjuha: Pisaflores Tepehua

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved