Riosia Warijio Nayewani Ahpo Tisiwa Kaaweruma Tuuyewari

Gjuha: Huarijio

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.