Wik Inangan Kan-Kanam God.antama

Gjuha: Wik-Mungkan

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved