Nupela Testamen

Gjuha: Wantoat

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators, Inc.