New Testament (with Tagalog)

Gjuha: Tinà Sambal

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© Wycliffe Bible Translators Inc. All rights reserved