Kwaromp kwapwe kare kar

Gjuha: Karkar-Yuri

Version Information

Të dhënat e të drejtave të autorit

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.